مدیریت درگاه های CD/DVD/USB

مدیریت درگاه های CD/DVD/USB

مدیریت درگاههای USB/CD/DVD
با وجود رقابت در کسب و کارهای مختلف، حفظ اطلاعات برای سازمان ها از اهمیت حیاتی برخوردار است.
سرقت اطلاعات از یک سازمان می تواند ضربه سنگین و غیر قابل جبرانی به پایه های سازمان وارد کند.
ما با استفاده از روش‌های ویژه از خروج غیر مجاز اطلاعات به بیرون از سازمان ها جلوگیری می کنیم.
یکی از این روش‌ها مدیریت درگاه های ارتباطی موجود روی کامپیوترهاست. علاوه بر این با بستن درگاه‌های ورودی میتوان از ویروسی شدن سیستم‌ها در مراکز عمومی نیز جلوگیری نمود.
تنها افراد مجاز سازمان امکان استفاده از این درگاه ها را دارند.

دیان